مهارت های فردی مرتبط با ذهن

مهارت های فردی مرتبط با ذهن ذهن شما یک چیز فوق العاده قدرتمند است. ذهن فقط چیزی نیست که شما را به شما تبدیل می‌کند: یعنی شخصی که هستید. همچنین ذهن این قدرت را دارد که با کمک به شما برای ایجاد انگیزه و تلاش برای دستیابی به چیزهای بیشتر، یادگیری و پیشرفت، شما را […]