آزمون ارزیابی زندگی

به مواردی که در زیر آمده از ۱ تا ۵ نمره دهید. در صورتی که این موارد در مورد شما صدق می‌کند، به آن ۵ بدهید و در مقابل آن هم اگر آن مورد را قبلاً تجربه نکرده‌اید، به آن ۱ دهید.