آزمون تیپ شناسی شخصیت مشتری

برای شناسایی تیپ شخصیتی مشتری لطفا با دقت به تمام سوالات پاسخ دهید و هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید. در انتها تیپ شخصیتی مشتری به شما اعلام می شود و شما به سوالات مربوط به تیپ شخصیتی مشتری خود دسترسی پیدا خواهید کرد.