تست تیپ شناسی شخصیت – MBTI

لطفا هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از عبارات شما را بهتر توصیف می کند . اگر جملات مطرج شده به نظر شما نزدیک است عدد 1 و اگر مطابق نظر شما نیست عدد صفر را زیر جمله وارد نمایید.

 

mbti فرعی (1)